Szanowni Państwo.

 

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W zawiązku z powyższym uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowa Plus Sp. z o.o., ul. Klonowa 7, 62-002 Suchy Las.

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane w celu:

− wykonania umowy, jeżeli taką Pani/Pan zawarli z Nowa Plus Sp. z o.o., ul. Klonowa 7, 62-002 Suchy Las,

− wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),

− prowadzenia działalności gospodarczej przez Nowa Plus Sp. z o.o., ul. Klonowa 7, 62-002 Suchy Las,

− zarządzanie możliwościami sprzedażowymi dla Nowa Plus Sp. z o.o., ul. Klonowa 7, 62-002 Suchy Las,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przedstawionych powyżej lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane osobowe pokazujemy wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zamówień (np. podmiotom wykonującym dla nas usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, płatnicze).

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych wymagało przesyłanie Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i polityką Nowa Plus Sp. z o.o., ul. Klonowa 7, 62-002 Suchy Las oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

− wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

− przenoszenia danych,

− wniesienia skargi do organu nadzorczego,

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez e-mail: biuro@nowaplus.com.pl.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy pomiędzy naszymi firmami i ma charakter czysto informacyjny.